T

 

 

Vervolgmodules

Het nascholingsprogramma 'de organisatiebewuste bedrijfsarts' kent drie vervolgmodules die na de introductietraining kunnen worden gevolgd. Elk van deze modules zoomt vanuit een ander perspectief in op de adviesrol en geeft dieper inzicht in de dynamiek die speelt in de relatie tussen de bedrijfsarts en de organisatie. De drie modules zijn ervaringsgericht.

Module 1: De rol binnen de organisatie. In deze module wordt dieper ingegaan op de onbewuste dynamiek in organisaties en de invloed daarvan op de rol van de bedrijfsarts in de adviesfunctie. Elke organisatie kent eigen patronen die een bepaalde zichtbare of onzichtbare druk uitoefenen op iedereen die in de organisatie werkt of invloed daarop probeert uit te oefenen. Met behulp van theorie en oefeningen wordt het inzicht in de onbewuste dynamiek die zou kunnen spelen in de organisatie van de klant vergroot. Vervolgens wordt bekeken welke druk dit legt op de adviesrol en hoe de bedrijfsarts hier mee om kan gaan.

Module2: De rol vanuit de persoon. Centraal staan de persoonlijke ervaringen, drijfveren en eigen gedragspatronen. Iedere bedrijfsarts geeft op een andere manier invulling aan de adviesrol. De eigen persoonlijkheid maar ook de eigen copingsmechanismen spelen hierbij een rol. Welk gedrag is binnen een bepaalde dynamiek effectief en wat niet? Aan de hand van theorie en eigen casussen wordt geanalyseerd hoe het eigen gedrag ingezet kan worden als sturingsmechanisme.

Module 3: De rol en de context. Naast de persoon van de bedrijfsarts en de dynamiek binnen de organisatie van de klant is ook de ruimere context van het werkveld van invloed op de manier waarop de adviesrol kan worden ingevuld. De eigen organisatie van de bedrijfsarts, maar ook bijvoorbeeld de economische situatie, brancheorganisaties of overheidsbeslissingen kunnen belangrijke factoren zijn. Hoe ga je daar als bedrijfsarts mee om?