T

 

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor trainingen, opleidingen, webinars en andere events georganiseerd door TriaScope.

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten door TriaScope die betrekking hebben op trainingen, opleidingen, webinars en andere events van welke aard dan ook (hierna te noemen: “Activiteiten”.
1.2 Algemene inkoopvoorwaarden- of andere algemene voorwaarden van de contractspartij zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de contractspartij en TriaScope en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Inschrijving
2.1 Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van TriaScope zijn vrijblijvend.
2.2 Inschrijven voor een Activiteit gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.  TriaScope bevestigt de inschrijving per separate e-mail. TriaScope behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de contractspartij zonder opgave van redenen te weigeren.
2.3 De inschrijving is pas definitief als de betaling door TriaScope is ontvangen.
2.4 Door de inschrijving verklaart de contractspartij kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden (mede ten behoeve van elke aan de contractpartij verbonden deelnemer aan een Activiteit indien dit een ander is dan de contractspartij) te aanvaarden.

3 Activiteiten
3.1 TriaScope spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de Activiteit. Na afloop ontvangt de contractspartij een evaluatieformulier. TriaScope zal dat gebruiken om toekomstige Activiteiten waar nodig te verbeteren alsmede haar trainers, opleiders en sprekers te beoordelen.
3.2 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door TriaScope georganiseerde Activiteiten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan TriaScope kenbaar worden gemaakt, t.a.v. TriaScope, Frans van Mierisstraat 135-II, 1071 RR Amsterdam/info@Triascope.com. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de contractspartij geacht geen klachten te hebben.

4 Betaling
4.1 Deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. TriaScope verzendt daartoe een factuur per e-mail (als PDF-bestand). 
4.2 TriaScope hanteert een betalingstermijn van 7 dagen.
4.3 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt TriaScope zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de betreffende Activiteit(en).

5 Annulering en wijziging
5.1 Annuleren kan alleen schriftelijk per e-mail.
5.2 Tot 21 dagen voor aanvang van een Activiteit is annulering van deelname door de deelnemer mogelijk. Indien de deelnamekosten reeds zijn voldaan, zullen deze worden gerestitueerd onder inhouding van €25 administratiekosten. De deelnemer kan er ook voor kiezen zich, indien er voldoende plaats is, in te schrijven voor dezelfde Activiteit op een andere datum.
5.3 Bij annulering door de deelnemer vanaf 21 dagen voor de datum van de Activiteit, dan wel bij het niet verschijnen van de deelnemer (of in het geval van een webinar niet deelnemen) zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
5.4 TriaScope behoudt zich het recht voor de locatie van een Activiteit te veranderen als de omstandigheden dit naar haar oordeel vereisen. TriaScope zal de contractspartij daarover zo spoedig mogelijk informeren. TriaScope behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde trainers, opleiders of sprekers te vervangen.
5.5 Indien door omstandigheden een bepaalde Activiteit onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal TriaScope trachten binnen een afzienbare termijn een vervangende Activiteit aan te bieden. Indien dit niet mogelijk is en TriaScope de Activiteit annuleert zal TriaScope de deelnamekosten restitueren aan de contractspartij. De contractspartij (en de deelnemer indien dit niet de contractspartij is) heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens TriaScope is uitgesloten. 
5.6 Aan informatie op online platforms of websites waarop uitingen van TriaScope zijn vermeld aangaande Activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt TriaScope zich het recht voor het Activiteitenprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (bijvoorbeeld i.v.m. actuele ontwikkelingen) aan te passen.

6 Intellectueel eigendom
6.1 De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan contractspartij (of deelnemer indien dit een ander is dan de contractspartij) verstrekte materialen komen TriaScope toe.
6.2 Alle door TriaScope in het kader van een Activiteit aan de contractspartij (of deelnemer indien dit een ander is dan de contractspartij) verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de contractspartij (of deelnemer indien dit een ander is dan de contractspartij). Het is de contractspartij (en deelnemer indien dit een ander is dan de contractspartij), ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de contractspartij (en deelnemer indien dit een ander is dan de contractspartij) niet toegestaan om op basis van de door of namens TriaScope verstrekte informatie (bijvoorbeeld trainings- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke activiteit te ontwikkelen of te geven, tenzij TriaScope daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. De contractspartij staat er jegens TriaScope voor in dat de deelnemer (indien dit een ander is dan de contractspartij) de verplichtingen uit hoofde van dit Artikel 6 strikt zal naleven.

7 Aansprakelijkheid
7.1 Met het organiseren van de Activiteit aanvaardt TriaScope een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door TriaScope georganiseerde Activiteit de uiterste zorg wordt betracht, kan TriaScope de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. TriaScope noch de trainers, opleiders en sprekers betrokken bij enige Activiteit zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
7.2 TriaScope is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de Activiteitenlocatie.
7.3 De aansprakelijkheid van TriaScope wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting of op basis van enige andere rechtsgrond is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door de contractspartij betaalde bedrag van deelnamekosten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens TriaScope.
7.4 TriaScope is niet aansprakelijk voor door de contractspartij, deelnemer dan wel enige (andere) derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de contractspartij, deelnemer of enige (andere) derde van door TriaScope verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal e.d.) of georganiseerde Activiteit.

8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op deze voorwaarde alsmede op iedere overeenkomst en andere rechtsverhouding tussen TriaScope en de contractspartij alsmede een deelnemer (indien dit een ander is dan de contractspartij) is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van deze voorwaarden,  enige overeenkomst of andere rechtsverhouding tussen TriaScope en de contractspartij alsmede een deelnemer (indien dit een ander is dan de contractspartij) dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door een bevoegde rechter te Amsterdam.