T

 

 

Privacyverklaring

TriaScope vindt het belangrijk u duidelijk te laten weten hoe wij uw privacy respecteren en uw gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarom wordt u in deze verklaring op de hoogte gebracht van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel en hoe daarmee wordt omgaan.

Toepasselijkheid

Deze verklaring geldt voor alle personen van wie TriaScope persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) cliënten, ontvangers van nieuwsbrieven en/of commerciële e-mails, alle andere personen die contact opnemen met TriaScope.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

TriaScope verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan haar heeft verstrekt en ook persoonsgegevens die TriaScope heeft ontleend aan andere bronnen, zoals het Handelsregister en Social Media platforms. Het gaat hierbij om NAW-gegevens, e-mailadres, BIG-registratienummer, geboortedatum, functie, naam en adres werkgever, vooropleiding en eventueel testrapporten als u ook daarvoor toestemming heeft gegeven.

Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst tot het leveren van diensten, coaching, consultancy of training, alsmede facturatie van die diensten.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  • Het onderhouden van contact met u.
  • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
  • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.

Cookies

De website van TriaScope maakt geen gebruik van cookies

 Rechtsgrond 

TriaScope verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming
  • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • In verband met een gerechtvaardigd belang (t.w. marketingbelang)

Bewaartermijn

Voor onze financiële administratie zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijn. NAW-gegevens en e-mailadressen bewaren wij zolang u dat toestaat. Alle overige gegevens bewaren wij tot 6 maanden na het beëindigen van een opdracht. Met uitzondering van testrapporten. Daarvan eindigt de bewaartermijn direct na afronding van de training of coaching.

Beveiliging van gegevens

TriaScope neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TriaScope maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verwerkers 

TriaScope kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. TriaScope sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. TriaScope maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van een boekhouder voor de financiële administratie en van een hostingorganisatie voor de website en voor e-mailverkeer.

Persoonsgegevens delen met derden 

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat doen wij als er wettelijke verplichtingen zijn die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Bij geaccrediteerde trainingen delen we die persoonsgegevens die nodig zijn om uw nascholingspunten op de juiste manier te administreren bij de accrediterende instelling. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van persoonsgegevens heeft u het recht op een opgave van de persoonsgegevens die wij van u beheren en verwerken. Tevens heeft u het recht om correctie aan te vragen, het recht om alle persoonsgegevens te laten verwijderen of over te laten dragen. U kunt een daartoe strekkend verzoek bij ons indienen.

Contactgegevens

TriaScope is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan Frans van Mierisstraat 135-II, 1071 RR  Amsterdam. Telefonisch kunt u ons bereiken op 06-13049398 (Claudia Ng-A-Tham). Voor vragen over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop TriaScope uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met een van ons. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan vernemen we dit graag van u. Dat kan bijvoorbeeld via een daartoe strekkend formulier op onze website www.triascope.com/privacy

 Wijzigingen 

TriaScope behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.